News

Zmarła Profesor Joanna Błaszczak

08.07.2021

Dnia 8 lipca 2021 r. po długiej chorobie zmarła Joanna Błaszczak, profesor nauk humanistycznych, kierownik Pracowni Badań Eksperymentalnych nad Językiem, kierownik studiów Empirical and Theoretical Linguistics (ETHEL) oraz wieloletnia pracowniczka Instytutu Filologii Angielskiej. Profesor Błaszczak miała 50 lat.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 lipca (piątek) na Cmentarzu Kule w Częstochowie. Msza święta rozpocznie się w kościele na Cmentarzu Kule o godz. 13:00.

Prof. Błaszczak ukończyła studia językoznawcze i ekonomiczne na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Swoją karierę naukową kontynuowała w Niemczech, gdzie ukończyła studia doktoranckie z wyróżnieniem (summa cum laude) w Graduiertenkolleg (Research Training Group) Ökonomie und Komplexität in der Sprache (“Economy and Complexity in Language”), Uniwersytet Humboldtów w Berlinie i Uniwersytet Poczdamski i uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w 2000 r. (Uniwersytet Humboldtów). Stopień doktora habilitowanego otrzymała w 2008 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poczdamskiego. W latach 1999-2008 pracowała na Uniwersytecie Poczdamskim, najpierw jako pracownik naukowy w różnych projektach, później jako adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Ogólnego Uniwersytetu Poczdamskiego. W 2008 r. zatrudniona była w Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft w Berlinie w projekcie „Sprachen an Deutschlands Schulen”, którego celem było przygotowanie książki przeznaczonej dla nauczycieli w niemieckich szkołach, którzy w swoich klasach mają uczniów obcego („emigranckiego“) pochodzenia. Dnia 1 października 2008 r. została mianowana profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego. Od tego czasu pracowała na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Filologii Angielskiej. W 2008 r. objęła kierownictwo Pracowni Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego, która w 2015 r. została przekształcona w Pracownię Badań Eksperymentalnych nad Językiem. Ponadto prof. Błaszczak była kierownikiem wydawnictwa Center for General and Comparative Linguistics, a od 2015 r. koordynatorem programu studiów magisterskich w języku angielskim opartego na wzorcach zachodnich “Empirical and Theoretical Linguistics” (ETHEL).
Dnia 11 lutego 2021 r. Prezydent Andrzej Duda nadał prof. Błaszczak tytuł profesora nauk humanistycznych.

Począwszy od 2010 r., prof. Błaszczak zdobywała różne granty w konkursach krajowych i zagranicznych (trzy granty FNP, grant OPUS/NCN, dwa granty DAAD na projekty polsko-niemieckie i obecny grant z Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki na realizacje wspólnego projektu z Leibniz-ZAS, Berlin). W ramach zdobytych grantów zorganizowała nowoczesną pracownię naukową i dwa laboratoria psycholingwistyczne. Za działalność organizacyjną i naukową otrzymała m.in. czterokrotnie Nagrodę Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 r., jak również Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii "Naukowiec przyszłości". Prof. Błaszczak była opiekunem ponad 30 prac magisterskich, wypromowała także czterech doktorów na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zobacz więcej >

Do Studentów Wydziału Filologicznego (ankieta ewaluacyjna)

16.06.2021

Wrocław, dn. 14 czerwca 2021 r. 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że w systemie USOSweb od dzisiaj będą dostępne ankiety ewaluacyjne dotyczące jakości zajęć, w których brali Państwo udział w mijającym semestrze. Dla każdego przedmiotu wygenerowana została w systemie USOSweb osobna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko Prowadzącego. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.  

W celu uruchomienia ankiety należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję „Mój USOS“ lub z bocznego menu: „Ankiety“ otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą w Państwa ocenie opcję spośród możliwych odpowiedzi. Zachęcam Państwa do skorzystania także z dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, jeśli chcieliby Państwo wskazać zalety lub wady konkretnych zajęć lub podzielić się innymi uwagami, które dotyczą sposobu prowadzenia zajęć. Zakończenie wypełniania ankiety następuje w momencie kliknięcia opcji ‘zakończ ankietę’ na dole okna.  

Ankiety będą dostępne w systemie USOSweb  do dnia 4 lipca 2021 r.  

Po zamknięciu dostępu do ankiet i informatycznej obróbce danych na Państwa koncie USOSweb pojawią się zbiorcze wyniki odnoszące się do ocenionych przez Państwa zajęć. Wyniki ewaluacji będą także udostępnione (w formie zbiorczej, anonimowej) na odpowiednich kontach Prowadzących zajęcia. Prowadzący będzie mógł także zapoznać się z wpisanymi komentarzami. Do wyników będzie mieć również wgląd Zastępca Dyrektora/Kierownika ds. dydaktyki jednostki, w której zatrudniony jest Prowadzący zajęcia, a także (w formie danych zbiorczych) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie. 

Opinie Państwa będą brane pod uwagę w działaniach mających na celu osiągnięcie najwyższego poziomu dydaktyki oferowanej na naszym Wydziale. Państwa oczekiwania i propozycje będą ponadto istotnym elementem dyskusji dotyczących zmian w programach studiów. Biorąc udział w ankietyzacji, stają się Państwo aktywnymi uczestnikami kształtowania dydaktyki na naszym Wydziale i manifestują swoją autentyczność jako Studenci naszej Alma Mater. Uprzejmie Państwa proszę o skorzystanie z tej możliwości. Jednoczenie chciałabym zwrócić Państwa uwagę na Regulamin studiów obowiązujący na Uniwersytecie Wrocławskim, który udział w ewaluacji zajęć wskazuje jako etyczny obowiązek każdego Studenta. 

Łączę wyrazy szacunku 

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr 

prodziekan Wydziału Filologicznego  

ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych

Zobacz więcej >

Instrukcja obsługi sesji 2021

19.05.2021

Zachęcamy studentów do zapoznania się z instrukcją obsługi sesji, która zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące zakończenia semestru letniego.

Instrukcja obslugi sesji_lato 2021.pdf

Zobacz więcej >

ENTREPRENEURSHIP - WORK, BUSINESS, CAREER

13.05.2021

the students who signed up for the English version of the course, please check the link below for the materials. Please make sure the subject appears on your USOS account.

Entrepreneurship. Work, business, career

The online exam will be available on the 5th and 6th June.

Zobacz więcej >

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. PRACA - BIZNES - KARIERA

13.05.2021

Zostały udostępnione materiały do kursu "Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera", który studenci DSM1 i ZSM1 realizują w semestrze letnim. Proszę zapoznać się z materiałami  i sprawdzić, czy przedmiot wyświetla się na Państwa kontach w USOS.

Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera

Test zaliczeniowy (online):   05 i 06 czerwca. 

Zobacz więcej >