Seminarium licencjackie - uwagi dla studentów

Podczas trzeciego roku studiów pierwszego stopnia studenci biorą udział w seminarium, którego celem jest napisanie licencjackiej pracy dyplomowej. Studenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia (magisterskie) we wrześniu następnego roku (zwykle około  20-go  września)  muszą  pamiętać,  że  nieodzownym  wymogiem  jest  posiadanie  stopnia
licencjata, co wiąże się z obowiązkiem obronienia swojej pracy dyplomowej w terminie. Ponieważ od semestru letniego 2014/2015 dyplomanci zobowiązani są rejestrować prace dyplomowe według nowej procedury, z wykorzystaniem systemu APD, należy na ten proces przeznaczyć pięć tygodni zgodnie z wymaganiami systemu.  Znaczy to, że jeśli praca ma zostać obroniona najpóźniej w pierwszym tygodniu lipca, musi być zakończona i gotowa do rejestracji do końca maja. Obrona we wrześniu jest możliwa, ale zawsze bardzo problematyczna biorąc pod uwagę pięciotygodniowy okres rejestracyjny. Zważywszy, że okres od połowy lipca do połowy września jest potencjalnym czasem urlopowym,  ustalenie  terminu  obrony,  wyznaczenie  recenzenta  i  ustalenie  składu  komisji egzaminacyjnej  może  być  niemożliwe.  W  konsekwencji  student  przenoszący  obronę  pracy  licencjackiej  na  okres powakacyjny może stracić szansę starania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w tym samym roku.

Planowanie toku pracy podczas seminarium dyplomowego:
Czas pracy pozostający do dyspozycji studenta to osiem miesięcy (od początku października do końca maja).
Na  jednych  z  pierwszych  zajęć  seminaryjnych  studenci  zapoznawani  są  z  wymaganym  przez promotora stylem tworzenia przypisów w tekście pracy i od samego początku pisania pracy po winni się do niego konsekwentnie stosować.

Proponowany harmonogram pisania pracy licencjackiej:
  • Sześć  tygodni  od  początku  października  do  połowy  listopada - ustalenie  z  każdym uczestnikiem seminarium:
  • tematu pracy,
  • celów pracy,
  • i struktury obejmującej konkretne tytuły rozdziałów.
  • Przy założeniu, że praca będzie składać się z trzech rozdziałów:
  • Od połowy listopada do końca pierwszego semestru student powinien ukończyć  wstęp/przedmowę i pierwszy rozdział (zaliczone przez promotora).
  • Drugi rozdział powin ien być ukończony do końca marca.
  • Trzeci  rozdział  powinien  być  ukończony  do  końca  kwietnia,  a  zakończenia, streszczenia (w języku polskim i angielskim) oraz końcowe prace redakcyjne do końca maja.
 
UWAGA - Podstawowym i najważniejszym warunkiem ukończeni a przez studenta swojej pracy dyplomowej w optymalnym czasie jest regularność i dyscyplina w przedkładaniu promotorowi kolejnych jej części.