Projekty

Tytuł projektu: ChildAct: Shaping a Preferable Future: Children Reading, Thinking and Talking about AlternativeCommunities and Times

Instytucja finansująca: Unia Europejska, Horyzont 2020, grant Marii Skłodowskiej-Curie (MARIE SKLODOWSKA-CURIE Individual Fellowship), grant nr 745888.

Kierownik projektu: dr Justyna Deszcz-Tryhubczak (Uniwersytet Wrocławski), prof. Eugene Giddens (Anglia Ruskin University)

Cele:

Opierając się na założeniach studiów nad dzieciństwem i prawami dzieci, projekt  ma na celu przeprowadzenie czytelniczych badań partycypacyjnych z udziałem dzieci jako współbadaczy aktywnie kształtujących proces badawczy. Badania będą dotyczyć tekstów o tematyce utopijnej, a ich efektem będzie stworzenie egalitarnej przestrzeni negocjacji i współpracy między dziećmi i dorosłymi, umożliwiającej zrozumienie, w jaki sposób książki kształtują postrzeganie przyszłości. Takie podejście, stanowiące innowację w studiach na temat literatury dla dzieci, może zaowocować przekształceniem tej dziedziny w przykładową praktykę kulturową, społeczną i polityczną, podtrzymującą dialog międzypokoleniowy.

Czas trwania: 21.08.2017-20.08.2018


Tytuł projektu: Analiza porównawcza predykatów psychologicznych w językach polskim, hiszpańskim i angielskim

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (grant nr 2014/15/B/HS2/00588)

Kierownik projektu: dr hab. Bożena Rozwadowska, prof. UWr

Uczestnicy: prof. dr hab. Anna Bondaruk (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr hab. Ewa Willim (Uniwersytet Jagielloński), prof. Ángel L. Jiménez-Fernández (Uniwersytet w Sewilli), dr Adam Biały (Uniwersytet Wrocławski), dr Wojciech Witkowski (Uniwersytet Wrocławski)

Cele: Głównym celem projektu jest wszechstronna analiza predykatów psychologicznych (często nazywanych predykatami afektywnymi, z argumentem Experiencer, implikującymi, że Experiencer pozostaje w określonym stanie mentalnym lub emocjonalnym) w perspektywie porównawczej w ujęciu gramatyki generatywnej ze szczególnym uwzględnieniem materiału z języka polskiego i hiszpańskiego w kontraście do języka angielskiego.

Czas trwania: 22.07.2015-21.07.2018

 

Tytuł projektu: Badania psycholingwistyczne na temat liczby i kwantyfikacji w języku

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Błaszczak, prof. UWr

Uczestnicy: dr Dorota Klimek-Jankowska (Uniwersytet Wrocławski), mgr Piotr Gulgowski (Uniwersytet Wrocławski), dr Barbara Tomaszewicz (Uniwersytet w Kolonii)

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, program Opus 5

Cele: Projekt bada naturę przetwarzania liczby i kwantyfikacji w języku naturalnym poprzez przeprowadzenie serii psycholingwistycznych eksperymentów dotyczących: (i) interpretacji liczbowej rzeczowników i czasowników w oparciu o morfologię, kontekst i znaczenie leksykalne (badania z pomiarem czasu reakcji oparte na teście Stroopa); (ii) interpretacji aspektu niedokonanego ze szczególnym uwzględnieniem kompozycyjnego tworzenia znaczenia iteratywnego (mnogie zdarzenia) i znaczenia epizodycznego ciągłego (pojedyncze zdarzenia) (decyzja leksykalna – badanie kros-modalne, badanie wykorzystujące technikę czytania z indywidualnie dostosowanym tempem, badanie ruchów gałki ocznej podczas czytania (eyetracking during reading))

(iii) mentalnej reprezentacji leksykalnych właściwości wyrażeń kwantyfikujących (badania okulograficzne wykorzystujące metodę Visual World).

Czas trwania: od 28.03.2014

Więcej informacji: http://www.ifa.uni.wroc.pl/opus/

 

Tytuł projektu: Dekompozycja kategorii językowych w mózgu. Studium kategorii wyrażających wydarzenia

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Błaszczak, prof. Uwr

Uczestnicy: dr Dorota Klimek-Jankowska (Uniwersytet Wrocławski), mgr Piotr Gulgowski (Uniwersytet Wrocławski), dr Anna Czypionka (Uniwersytet w Konstancji), dr Barbara Tomaszewicz (Uniwersytet w Kolonii)

Instytucja finansująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, program FOCUS

Cele: Projekt bada eksperymentalnie procesowanie różnych kategorii gramatycznych.

Konkretne problemy badawcze projektu obejmują: i) procesowanie kategorii gramatycznych rzeczownika i czasownika, ze szczególnym uwzględnieniem nominalizacji (badania potencjałów wywołanych mózgu); ii) procesowanie aspektu dokonanego i niedokonanego czasownika, ze szczególnym uwzględnieniem reinterpretacji aspektowej wymuszanej przez kontekst (badania potencjałów wywołanych mózgu); iii) procesowanie niemieckich czasowników z oddzielnym prefiksem (tzw. particle) i rolę takich „prefiksów” w determinowaniu przypadka dopełnienia (badania potencjałów wywołanych mózgu, badanie wykorzystujące technikę czytania z indywidualnie dostosowanym tempem, badanie akceptowalności (oparte na Magnitude Estimation), badanie z „sentence completion task”); iv) wymagania selekcyjne czasowników z uwzględnieniem zjawiska koersji (complement coercion) (badanie wykorzystujące technikę czytania z indywidualnie dostosowanym tempem); v) relacje między kategorią liczby w domenie rzeczowników i kategorią aspektu w domenie czasowników (kwestionariuszowe badanie akceptowalności); vi) mechanizmy morfologicznej dekompozycji czasowników i nominalizacji (badanie z użyciem metody prymowania).

Czas trwania: od 1.01.2014-31.03.2016

Więcej informacji: http://www.ifa.uni.wroc.pl/focus/

Tytuł projektu: ChildAct: Shaping a Preferable Future: Children Reading, Thinking and Talking about AlternativeCommunities and Times

Instytucja finansująca: Unia Europejska, Horyzont 2020, grant Marii Skłodowskiej-Curie (MARIE SKLODOWSKA-CURIE Individual Fellowship), grant nr 745888.

Kierownik projektu: dr Justyna Deszcz-Tryhubczak (Uniwersytet Wrocławski), prof. Eugene Giddens (Anglia Ruskin University)

Cele:

Opierając się na założeniach studiów nad dzieciństwem i prawami dzieci, projekt  ma na celu przeprowadzenie czytelniczych badań partycypacyjnych z udziałem dzieci jako współbadaczy aktywnie kształtujących proces badawczy. Badania będą dotyczyć tekstów o tematyce utopijnej, a ich efektem będzie stworzenie egalitarnej przestrzeni negocjacji i współpracy między dziećmi i dorosłymi, umożliwiającej zrozumienie, w jaki sposób książki kształtują postrzeganie przyszłości. Takie podejście, stanowiące innowację w studiach na temat literatury dla dzieci, może zaowocować przekształceniem tej dziedziny w przykładową praktykę kulturową, społeczną i polityczną, podtrzymującą dialog międzypokoleniowy.

Czas trwania: 21.08.2017-20.08.2018