Seminaria magisterskie na studiach stacjonarnych

Seminaria magisterskie w roku akademickim 2021/22

Seminarium magisterskie z glottodydaktyki 2021 – 2023

Prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik

Studia magisterskie stacjonarne

M.A. seminar in second language acquisition studies 2021 – 2023

Professor Anna Michońska-Stadnik, PhD. Habil.

General description

Title: Dynamic nature of second/foreign language processing (Dynamiczny charakter procesu nabywania języka drugiego/obcego)

Language processing is not a unitary concept. It consists of  a set of complex mechanisms which allow for mental concentration and processing of knowledge. Recent research in second language acquisition studies focuses, among other issues,  on the dynamic character of the whole process and its constituent factors. What may be of help in better understanding of the complexity of L2 attainment is the Complex Dynamic Systems Theory (CDST) (Larsen-Freeman, 1997 and later). As it appears, most of the so called individual differences are not stable factors, e.g. motivation, language aptitude, personality variables may vary within an individual depending on changes in the learning environment. The seminar will study these changes to better understand the determinants of successful language attainment.

As the research in second/foreign language acquisition studies, necessary for preparing an M.A. thesis, requires participation of human subjects, research methodology, specific for the social sciences, will have to be introduced and thoroughly practised.

            It is expected that, among others, the following topic areas will be discussed during our meetings, which may lead to students’ research finalized in the form of M.A. theses:

-          Complex Dynamic Systems Theory,

-          Intelligence and language aptitude

-          Basic Individual Differences

-          Motivation, learning strategies and autonomous language learning

-          Language learning environment

-          Contemporary theories of language acquisition and language learning

-          Human brain studies and their role in understanding language attainment process

Other topic areas might be accepted as well, provided the proposed research procedures will comply with the requirements of second language acquisition research methodology.

Basic readings:

  1. Doughty, C. & Long, M. (eds.) (2003). Handbook of second language acquisition. Maiden/Oxford: Blackwell Publishing (selected chapters)
  2. Gaskell, M.G. (ed.) (2009). The Oxford handbook of psycholinguistics. New York: Oxford University Press (selected chapters).
  3. Kurcz, I. (2005). Psychologia języka i komunikacji (wyd. 2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
  4. Larsen-Freeman, D. (1997). Chaos/complexity science and second language acquisition. Applied Linguistics, 18 (2), 141 – 165
  5. Larsen-Freeman, D. (2016). Classroom-oriented research from a complex system perspective. Studies in Second Language Learning and Teaching, 6 (3), 377 - 393
  6. Paradis, M. (2004). A Neurolinguistic Theory of Bilingualism. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
  7. Paradis, M. (2009). Declarative and Procedural Determinants of Second Languages. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
  8. Robinson, P. (ed.) (2002). Individual differences and instructed language learning. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company (selected chapters).
  9. Wilczyńska, W. & Michońska-Stadnik, A. (2010). Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Avalon/Flair.


LEKSYKA ORAZ GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PERSPEKTYWIE PRZEKŁADU

Prowadzący: dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr

Krótka charakterystyka seminarium

Celem zajęć seminaryjnych będzie pogłębienie problematyki badań nad gramatyką i słownictwem języka angielskiego z perspektywy współczesnych teorii oraz praktyk przekładu. Pokażemy, jak można w sposób nowoczesny, a jednocześnie z poszanowaniem dotychczasowego dorobku, badać słownictwo  oraz odkrywać na nowo fascynujące tajniki gramatyki języka angielskiego. Podstawą rozważań teoretyczno-metodologicznych będzie lingwistyka kognitywna oraz korpusowa jako zaplecze warsztatu tłumacza.

Zakres tematyczny prac badawczych:

a)    Tłumaczeniowe, obejmujące leksykę specjalistyczną oraz niespecjalistyczną, w tym tłumaczenia literatury pięknej.

b)    Prace porównawcze z zakresu lingwistyki kognitywnej w oparciu o dostępne korpusy polsko-angielskie (gramatyka, kultura,  wartościowanie w języku).

c)    Prace z zakresu leksykologii oraz gramatyki kognitywnej języka angielskiego w oparciu o dostępne korpusy narodowe: języka polskiego (NKJP), czy też języka angielskiego (BNC).

d)    Prace z zakresu lingwistyki kontaktu (zapożyczenia, Ponglish)

Przykładowa literatura:

Bednarczyk, A. 2008. W poszukiwaniu dominanty translatorskiej. Warszawa: PWN

Bogucki, Ł. 2009. Tłumaczenie wspomagane komputerowo. Warszawa: PWN

Gavins, J. & Steen, G. (eds.). 2003. Cognitive Poetics in Practice. London, New York: Routledge.

Dzierżanowska H., 1977, Tłumaczenie tekstów nieliterackich, Warszawa: WUW.

Hejwowski, K. 2006. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN

Evans, V, Green, M. 2006. An Introduction to Cognitive Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Fauconnier, G. [1985] 1994. Mental Spaces. Cambridge: Cambridge University Press.

Fauconnier, G, Turner, M. 2002 The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. New York: Basic Books.

Jopek-Bosiacka, A. 2006. Przekład prawny i sądowy. Warszawa: PWN

Kozak, J. 2009. Przekład literacki jako metafora. Warszawa: PWN

Krzeszowski, T.P. 1997. Angels and Devils in Hell. Warszawa: Wydawnictwo Energeia.

Lakoff, G. 1987. Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal About the Mind. Chicago & London: University of Chicago Press.

Majkiewicz, A. 2008. Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu. Warszawa: PWN

Markowski, A. 2009. Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksyklane. Warszawa. Wydawnictwo PWN.

Stockwell, P. 2002. Cognitive Poetics: An Introduction. London, New York: Routledge.

Tabakowska, E. 1993. Cognitive Linguistics and Poetics of Translation. Tubingen: Gunter Narr Verlag.

Tomaszkiewicz, T. 2006. Przekład audiowizualny. Warszawa: PWN

Tryuk, M. 2007. Przekład ustny konferencyjny. Warszawa: PWN

Tryuk, M. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warszawa: PWN