Seminaria magisterskie na studiach stacjonarnych

Seminaria magisterskie w roku akademickim 2021/22

Seminarium magisterskie z glottodydaktyki 2021 – 2023

Prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik

Studia magisterskie stacjonarne

M.A. seminar in second language acquisition studies 2021 – 2023

Professor Anna Michońska-Stadnik, PhD. Habil.

General description

Title: Dynamic nature of second/foreign language processing (Dynamiczny charakter procesu nabywania języka drugiego/obcego)

Language processing is not a unitary concept. It consists of  a set of complex mechanisms which allow for mental concentration and processing of knowledge. Recent research in second language acquisition studies focuses, among other issues,  on the dynamic character of the whole process and its constituent factors. What may be of help in better understanding of the complexity of L2 attainment is the Complex Dynamic Systems Theory (CDST) (Larsen-Freeman, 1997 and later). As it appears, most of the so called individual differences are not stable factors, e.g. motivation, language aptitude, personality variables may vary within an individual depending on changes in the learning environment. The seminar will study these changes to better understand the determinants of successful language attainment.

As the research in second/foreign language acquisition studies, necessary for preparing an M.A. thesis, requires participation of human subjects, research methodology, specific for the social sciences, will have to be introduced and thoroughly practised.

            It is expected that, among others, the following topic areas will be discussed during our meetings, which may lead to students’ research finalized in the form of M.A. theses:

-          Complex Dynamic Systems Theory,

-          Intelligence and language aptitude

-          Basic Individual Differences

-          Motivation, learning strategies and autonomous language learning

-          Language learning environment

-          Contemporary theories of language acquisition and language learning

-          Human brain studies and their role in understanding language attainment process

Other topic areas might be accepted as well, provided the proposed research procedures will comply with the requirements of second language acquisition research methodology.

Basic readings:

  1. Doughty, C. & Long, M. (eds.) (2003). Handbook of second language acquisition. Maiden/Oxford: Blackwell Publishing (selected chapters)
  2. Gaskell, M.G. (ed.) (2009). The Oxford handbook of psycholinguistics. New York: Oxford University Press (selected chapters).
  3. Kurcz, I. (2005). Psychologia języka i komunikacji (wyd. 2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
  4. Larsen-Freeman, D. (1997). Chaos/complexity science and second language acquisition. Applied Linguistics, 18 (2), 141 – 165
  5. Larsen-Freeman, D. (2016). Classroom-oriented research from a complex system perspective. Studies in Second Language Learning and Teaching, 6 (3), 377 - 393
  6. Paradis, M. (2004). A Neurolinguistic Theory of Bilingualism. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
  7. Paradis, M. (2009). Declarative and Procedural Determinants of Second Languages. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
  8. Robinson, P. (ed.) (2002). Individual differences and instructed language learning. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company (selected chapters).
  9. Wilczyńska, W. & Michońska-Stadnik, A. (2010). Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Avalon/Flair.


LEKSYKA ORAZ GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PERSPEKTYWIE PRZEKŁADU

Prowadzący: dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr

Krótka charakterystyka seminarium

Celem zajęć seminaryjnych będzie pogłębienie problematyki badań nad gramatyką i słownictwem języka angielskiego z perspektywy współczesnych teorii oraz praktyk przekładu. Pokażemy, jak można w sposób nowoczesny, a jednocześnie z poszanowaniem dotychczasowego dorobku, badać słownictwo  oraz odkrywać na nowo fascynujące tajniki gramatyki języka angielskiego. Podstawą rozważań teoretyczno-metodologicznych będzie lingwistyka kognitywna oraz korpusowa jako zaplecze warsztatu tłumacza.

Zakres tematyczny prac badawczych:

a)    Tłumaczeniowe, obejmujące leksykę specjalistyczną oraz niespecjalistyczną, w tym tłumaczenia literatury pięknej.

b)    Prace porównawcze z zakresu lingwistyki kognitywnej w oparciu o dostępne korpusy polsko-angielskie (gramatyka, kultura,  wartościowanie w języku).

c)    Prace z zakresu leksykologii oraz gramatyki kognitywnej języka angielskiego w oparciu o dostępne korpusy narodowe: języka polskiego (NKJP), czy też języka angielskiego (BNC).

d)    Prace z zakresu lingwistyki kontaktu (zapożyczenia, Ponglish)

Przykładowa literatura:

Bednarczyk, A. 2008. W poszukiwaniu dominanty translatorskiej. Warszawa: PWN

Bogucki, Ł. 2009. Tłumaczenie wspomagane komputerowo. Warszawa: PWN

Gavins, J. & Steen, G. (eds.). 2003. Cognitive Poetics in Practice. London, New York: Routledge.

Dzierżanowska H., 1977, Tłumaczenie tekstów nieliterackich, Warszawa: WUW.

Hejwowski, K. 2006. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN

Evans, V, Green, M. 2006. An Introduction to Cognitive Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Fauconnier, G. [1985] 1994. Mental Spaces. Cambridge: Cambridge University Press.

Fauconnier, G, Turner, M. 2002 The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. New York: Basic Books.

Jopek-Bosiacka, A. 2006. Przekład prawny i sądowy. Warszawa: PWN

Kozak, J. 2009. Przekład literacki jako metafora. Warszawa: PWN

Krzeszowski, T.P. 1997. Angels and Devils in Hell. Warszawa: Wydawnictwo Energeia.

Lakoff, G. 1987. Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal About the Mind. Chicago & London: University of Chicago Press.

Majkiewicz, A. 2008. Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu. Warszawa: PWN

Markowski, A. 2009. Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksyklane. Warszawa. Wydawnictwo PWN.

Stockwell, P. 2002. Cognitive Poetics: An Introduction. London, New York: Routledge.

Tabakowska, E. 1993. Cognitive Linguistics and Poetics of Translation. Tubingen: Gunter Narr Verlag.

Tomaszkiewicz, T. 2006. Przekład audiowizualny. Warszawa: PWN

Tryuk, M. 2007. Przekład ustny konferencyjny. Warszawa: PWN

Tryuk, M. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warszawa: PWN


Dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr
Department of Translation IFA UWr.
M.A. Seminar Course: 2021-2023

Title: Translation Studies, Linguistic Investigations, and Business Linguistics
This seminar covers three general research areas: Translation Studies, Linguistic Investigations, and Business Linguistics with special focus on business language contacts:
The first one – Translation Studies – is devoted to the theory and practice of translation of the following types of texts: literary texts (prose, poetry and sung poetry), specialized texts (technical texts: i.e. medical, agricultural, business discourses, etc.), e-texts (i.e. the Internet pages), legal texts (i.e. business agreements, certified translations included), audiovisual texts (i.e. the radio announcements, TV commercials, and films), and the press articles.
The second component of the seminar will cover the following selected aspects and topics of Linguistic Investigations as Sociolinguistics (national and ethnic varieties of English (Briticisms vs. Americanisms, Ponglish, AAVE – African American Vernacular English, Yinglish – Yiddish English, Cockney, etc.)), professional varieties of English (i.e. jargons, cants and specialized vocabulary) as well as sociolectal varieties of English (slangs)).
The third component of the seminar has been designed to discuss with students selected strategies and techniques of professional contacts within corporate culture and rhetoric of professional communication (e.g. ethics and etiquette in business contacts). Additionally, a practical insight into lexicographical workshop of dictionary and corpus making is part of the M.A. Seminar Course.
All seminar participants are strongly encouraged to come up with their own language research or investigation projects regarding the scopes displayed above.

Michał Garcarz
is Associate Professor, Head of Department of Translation in the Institute of English Studies at University of Wrocław, Poland, where he teaches and researches various areas of specialized translations, sociolinguistics (slang and ponglish studies, in particular), and language management for professional endeavors. He is freelance translator, communication for business trainer, and corpus maker.


Female Gothic Fiction 19th-21st c.

Gotycyzm w twórczości prozatorskiej kobiet XIX -XXI w.

Zofia Kolbuszewska

Opis:

Seminarium magisterskie podejmuje tematykę gotyckiej twórczości prozatorskiej kobiet w okresie od XIX -XXI w. i zaznajamia uczestników z historią gotycyzmu i gotyckiej twórczości kobiet oraz kluczowymi pojęciami teoretycznymi wypracowanymi w dziedzinie studiów nad gotycyzmem (Gothic Studies) w celu przygotowania uczestników do krytycznej analizy tekstów mieszczących się w konwencji gotyckiego pisarstwa kobiecego oraz napisania pracy magisterskiej rozważającej problematykę dotyczącą wybranych zagadnień z tej dziedziny, zarysowanych i dyskutowanych na zajęciach.

Podczas zajęć rozważane będą związki gotycyzmu z problematyką postrzegania kobiety jako Innego, kobiecej walki o społeczne i polityczne równouprawnienie, wyparciem traum związanych z percepcją kobiecej seksualności, teorią postkolonialną, problematyką rasową i ekologiczną oraz zagadnienia związane z powrotem tego co wyparte, spektralizacją rzeczywistości i nawiedzeniem/opętaniem (hauntologia).

Program zajęć specjalizacyjnych związanych z seminarium obejmuje dyskusję tekstów takich pisarek jak:

Edith Wharton, Charlotte Perkins Gillman, Harriet Prescott Spofford, Mary Wilkins Freeman, Ellen Glasgow, Daphne du Maurier, Flannery O’Connor, Carson McCullers, Eudora Welty, Shirley Jackson, Susan Hill, Angela Carter, Jeanette Winterson, Toni Morrison, Margaret Atwood, Joyce Carol Oates, Anne Rice, Lisa Tuttle, Lucie Armitt, Helen Oyeyemi, Jamaica Kincaid, Shani Mootoo, Catherine Lim, Erna Brodber, Beth Yahp, Kate Mosse, Nalo Hopkinson, Helen Dunmore, Ana Lily Amirpour. 

 

Description:

The MA seminar focuses on the Female Gothic fiction in the period of 19th -21st c. and is designed to familiarize the participants with the history of the gothic convention, representative Female Gothic writings and key theoretical notions worked out in the field of the Gothic Studies, in order to prepare the participants for critical analysis of the texts that belong in the Female Gothic fiction as well as writing a dissertation focusing on particular problems in selected text by female gothic writers, outlined and discussed in class.  

During the course will be discussed the intersections of the Gothic with the perception of women as the Other, women’s struggle for social and political equality, the repression of multiple trauma connected with the perception of female sexuality, postcolonial theory, problems of race and ecology, as well as with the return of the repressed, the spectralization of reality and hauntology.

The specialization course will be devoted to the discussion of texts by the following autoresses:

Edith Wharton, Charlotte Perkins Gillman, Harriet Prescott Spofford, Mary Wilkins Freeman, Ellen Glasgow, Daphne du Maurier, Flannery O’Connor, Carson McCullers, Eudora Welty, Shirley Jackson, Susan Hill, Angela Carter, Jeanette Winterson, Toni Morrison, Margaret Atwood, Joyce Carol Oates, Anne Rice, Lisa Tuttle, Lucie Armitt, Helen Oyeyemi, Jamaica Kincaid, Octavia Butler, Shani Mootoo, Catherine Lim, Erna Brodber, Beth Yahp, Kate Mosse, Nalo Hopkinson, Helen Dunmore, Ana Lily Amirpour.


M.A. seminar in linguistics 2021-2023
 

Przemysław Pawelec, Ph.D.

This seminar has two main themes: phonology and endangered languages.

In the first area we will discuss key concepts and main problems of phonology as well as some phonological theories, especially Lexical Phonology and Optimality Theory. In the area of endangered languages we will present the problem of language endangerment and its extent as well as main methods of language documentation and language revitalization.

Your M.A. thesis may fall within one of these two areas or include both. Examples of topics: an analysis of a phonological process in a particular language; a contrastive analysis of a phonological problem in two languages; an analysis of the phonological system of an endangered language; a study of the vitality of an endangered language; an analysis of revitalization activities concerning an endangered language.

Sample reading in phonology:

−        Anderson, Stephen R. 2021. Phonology in the Twentieth Century. Second edition, revised and expanded. Language Science Press.

−        Kager, Rene. 1999. Optimality Theory. Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

−        Lodge, Ken. 2009. Fundamental Concepts in Phonology. Sameness and Difference. Edinburgh: Edinburgh University Press

−        Roca Iggy and Wyn Johnson. 1999. A Course in Phonology. Oxford: Blackwell.

−        Spencer, Andrew. 1996. Phonology. Theory and Description. Oxford: Blackwell.

articles in linguistic journals, e.g.

−        Rubach, Jerzy. 2008. An Overview of Lexical Phonology. Language and Linguistics Compass 2/3: 456–477.

in endangered languages:

−        Austin, Peter K. and Julia Sallabank (eds). 2015. The Cambridge Handbook of Endangered Languages. Cambridge: CUP.

−        Nettle, Daniel, and Suzanne Romaine. 2000. Vanishing Voices: The Extinction of the World's Languages. Oxford University Press.

−        Olko, Justyna and Julia Sallabank (eds). 2021. Revitalizing Endangered Languages. A Practical Guide. Cambridge: Cambridge University Press

−        Tsunoda, Tasaku. 2006. Language Endangerment and Language Revitalization. Berlin - New York, Mouton de Gruyter.

Seminarium magisterskie z językoznawstwa 2021-2023

dr Przemysław Pawelec

Głównym tematem seminarium jest fonologia, dodatkowym – języki zagrożone.

W wątku fonologicznym omówimy główne pojęcia i problemy fonologii oraz niektóre teorie fonologiczne, przede wszystkim fonologię leksykalną i teorię optymalności. W wątku dotyczącym języków zagrożonych poznamy samo zjawisko zagrożenia języków i jego skalę oraz główne metody dokumentacji języków i ich rewitalizacji.

Praca magisterska, którą napisze uczestnik seminarium, może mieścić się w jednym z tych dwóch obszarów badawczych lub je łączyć. Przykładowe zakresy tematyczne prac to: omówienie jakiegoś zjawiska fonologicznego na przykładzie konkretnego języka; analiza porównawcza zjawiska fonologicznego w dwóch językach; analiza systemu fonologicznego języka zagrożonego, studium sytuacji języka zagrożonego, analiza działań rewitalizacyjnych dotyczących języka zagrożonego.


Dr. habil. Dorota Kołodziejczyk

MA Seminar DSM1

Seminar title:

Postcolonial writing and multilingualism

Description:

Postcolonial literatures feature a fascinating ability to combine a range of languages in order to grasp the multi-layered history and culture of once colonized societies. English, as the language of imperial education, became sometimes the only viable language of professional career in a colonized society, and the only language of literary creativity. However, in postcolonial literatures the disappeared, erased, or otherwise obviated languages resurface in very many ways and create a unique multi-lingual imaginary.

The Caribbean, Nigerian, Kenyan, Ghanaian, South-African, South-Asian, Australian or New Zealand writing offers an unlimited resource for exploring postcolonial literatures as the world literature in English which is grounded in multi-lingual memories, cultures, and social discourses.

The seminar will focus on this phenomenal, language-driven creativity to investigate how it determines the representation of society and culture. The novel, short story, life writing, essay and film narratives will provide research material for the seminar. Many of the authors on the reading list will be Nobel Prize winners, and all of them will be distinguished authors who changed the perception of English literature by opening it up beyond its insular canon.

Translation, including cultural translation, is essential to the phenomenon of multilingualism in postcolonial writing and will be at the core of our research methodologies. Comparative literature methods will help us locate postcolonial writing on the world literature map and contextualise it in reference to overlapping phenomena in world literature, e.g., migration writing. Postcolonial studies, spanning problems of cultural identity, belonging, uprooting, complex histories of anti-colonial and anti-hegemonic struggles, rewriting, gender constructs, indigenous cultures, ecocritical and posthumanist engagements, globalization problems such as labour mobility, deterritorialized corporate exploitation, and paradoxes of developmentalism will provide the theoretical basis for the seminar.