Studia magisterskie stacjonarne

Do kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii angielskiej oraz absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych legitymujący się dyplomem licencjata w zakresie filologii angielskiej, a także absolwenci innego dowolnego kierunków studiów legitymujący się dyplomem studiów wyższych, o ile znają język angielski na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwenci kierunku innego niż filologia angielska zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (honorowane są certyfikaty językowe potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie C1, np. CAE University of Cambridge, ELSA, IELTS, TELC czy TOEFL English C1). Przyjmowani mogą też być kandydaci, którzy przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej w celu potwierdzenia znajomości języka angielskiego na poziomie C1.

Ubiegający się o przyjęcie:    

a) przedkładają konspekt pracy badawczej,

b) przedkładają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (dotyczy jedynie absolwentów kierunków innych niż filologia angielska),

c) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej.

1) Ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia obowiązkowo przedkładają pisemny projekt pracy badawczej w języku angielskim o długości 600 słów (dwie strony maszynopisu z podwójnymi odstępami). Powinien on zawierać:

  • sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego (czyli pytanie, na które szukamy odpowiedzi) oraz osadzenie go we współczesnych badaniach z danej dziedziny,
  • zarys podstaw teoretycznych planowanych badań,
  • wstępne hipotezy i wnioski wynikające z indywidualnych zainteresowań i badań wstępnych przeprowadzonych przez kandydata. Wnioskiem nie może być stwierdzenie oczywiste ani argument, który został wcześniej udowodniony,
  • szczegółowe pytania, na które kandydat będzie szukał odpowiedzi w planowanej pracy badawczej,
  • bibliografię wykorzystaną w konspekcie i w przyszłych badaniach, liczącą co najmniej 10 pozycji.

2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim przeprowadzona jest na podstawie przedstawionego konspektu pracy badawczej i obejmuje dziedzinę, której dotyczy konspekt.

Kandydaci otrzymują jedną ocenę odzwierciedlającą treści zawarte w konspekcie pracy badawczej i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Skala ocen: 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0 2,0 (ocena negatywna). O przyjęciu na studia zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie uzyskanych ocen. Na studia przyjęte zostaną osoby, które uzyskały najwyższe oceny w ramach ustalonego limitu.

Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny na studia stacjonarne drugiego stopnia, lecz nie zostali przyjęci ze względu na brak miejsc, mogą złożyć deklarację przystąpienia do rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia na podstawie ocen uzyskanych w czasie postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne. Szczegółowe informacje na temat konspektu pracy badawczej znajdują się na stronie internetowej: www.ifa.uni.wroc.pl.

Dyplom zagraniczny

Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem licencjata w zakresie nauk humanistycznych lub jego odpowiednikiem. Kandydaci przedstawiają list referencyjny wystawiony przez wykładowcę ukończonej przez nich uczelni oraz przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka angielskiego określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom C1). Celem rozmowy jest sprawdzenie merytorycznych kompetencji kandydata w zakresie dziedziny wiedzy, w obrębie której zamierza się specjalizować. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali 2.0 (ocena negatywna), 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie uzyskanych ocen. Na studia przyjęte zostaną osoby, które uzyskały najwyższe oceny w ramach ustalonego limitu.

Szczegółowe informacje na temat konspektu pracy badawczej znajdują się w „Informatorze.Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować pod numery telefonów 727-909-702, 727-909-703,
71-3752-439