19 kwietnia 2017

Język w stosunkach międzynarodowych

Specjalność skierowana przede wszystkim do osób zainteresowanych karierą w sektorze publicznym, dyplomacji lub w instytucjach Unii Europejskiej. Na dwusemestralny program specjalności (łącznie 180 godzin zajęć) składa się sześć praktycznych kursów językowych oraz dwa teoretyczne. Do pierwszego bloku zaliczają się zajęcia mające na celu doskonalenie konkretnych umiejętności językowych – mówienia, pisania oraz słuchania ze zrozumieniem – w kontekście komunikacji międzynarodowej. Absolwenci specjalności zdobędą następujące umiejętności:

  • płynnego posługiwania się językiem angielskim zarówno podczas formalnych negocjacji, jak i w trakcie nieformalnych rozmów,
  • tworzenia i rozumienia wszelkiego rodzaju dokumentów z zakresu komunikacji międzynarodowej (takich jak traktaty, rezolucje, noty dyplomatyczne i pisma uwierzytelniające),
  • precyzyjnego posługiwania się zaawansowanym słownictwem branżowym.

Z kolei zajęcia z komunikowania międzykulturowego oraz prawa międzynarodowego publicznego (z elementami angielskiego języka prawniczego) mają na celu uzupełnienie praktycznych umiejętności językowych specjalistyczną wiedzą niezbędną w kontaktach z innymi kulturami oraz porządkami prawnymi. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, praktyków i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego (w większości z Instytutu Filologii Angielskiej i Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego.

Semestr 1
L. p. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma

Zaliczenia

Liczba godzin

w semestrze

ECTS
1 Słownictwo z zakresu stosunków międzynarodowych C T 20 4
2 Komunikowanie międzykulturowe K E 20 3
3 Tworzenie i rozumienie dokumentów w zakresie stosunków międzynarodowych C E 30 5
4 Negocjacje w zakresie stosunków międzynarodowych C E 20 3
Suma 90 15
Semestr 2
L. p. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma

zaliczenia

Liczba godzin

w semestrze

ECTS
1 Słownictwo w administracji UE C T 20 4
2 Tworzenie i rozumienie dokumentów w zakresie stosunków międzynarodowych C E 30 5
3 Negocjacje w zakresie stosunków międzynarodowych C E 20 3
4 Prawo międzynarodowe publiczne z elementami angielskiego języka prawniczego K E 20 3
Suma 90 15
Razem liczba godzin i punktów ECTS w obu semestrach 180 30

Objaśnienia skrótów: C – ćwiczenia, K – konwersatorium, E – egzamin, T – test zaliczeniowy