10 kwietnia 2014

Rekrutacja

Rekrutacja na rok 2022/2023 rozpocznie się 1.06.2022.

Opłata za studia wynosi 4200 zł za dwa semestry, nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich filologii angielskiej lub innych kierunków studiów, legitymujących się świadectwem (certyfikatem) potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, bądź posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni angielskojęzycznej.

Na potrzeby procesu rekrutacyjnego potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia angielska, dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni angielskojęzycznej lub świadectwo (certyfikat) potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Osoby, które odbyły lektorat z języka angielskiego w szkole wyższej i legitymują się poziomem B2 jedynie poprzez wpis w indeksie, powinny mieć ocenę końcową co najmniej 4,0.

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest spełnienie poniższych warunków:

I etap: rejestracja on-line: www.irka.uni.wroc.pl 

II etap: złożenie kompletu dokumentów w terminie 7 dni od rejestracji, w skład kompletu dokumentów wchodzą:

  1. formularz rejestracyjny wydrukowany z systemu rekrutacyjnego – www.irka.uni.wroc.pl
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia dyplomu poświadczona przez jednostkę przyjmującą dokumenty, spełniająca wymogi  § 3.1. Zarządzenia nr 51/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  3. w przypadku studiów finansowanych z grantów – kopia innych dokumentów określonych w umowie o finansowanie studiów podyplomowych.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:
Instytut Filologii Angielskiej
ul. Kuźnicza 22, pokój 102, 50-138 Wrocław

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego.