Admission criteria

Rok akademicki 2017/2018 – Zasady rekrutacji

Specjalizacja magisterska Empirical and Theoretical Linguistics („Językoznawstwo empiryczne i teoretyczne”)

Rekrutacja – kryteria

1. Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich z któregoś z poniższych kierunków:

a) lingwistyka/językoznawstwo teoretyczne/językoznawstwo komputerowe/psycholingwistyka

b) filologia angielska lub inna (ale ze specjalizacją/pracą dyplomową/egzaminem dyplomowym z językoznawstwa)

c) psychologia

d) matematyka/informatyka

2. Końcowa ocena na pierwszym dyplomie nie może być niższa niż A / B+ (bardzo dobra lub dobra z plusem)
3. Dobra znajomość języka angielskiego (poziom C1+)
4. List motywacyjny napisany po angielsku (do 2 stron A4, Times New Roman 12pt, pojedynczy odstęp), zawierający a) uzasadnienie wyboru programu, b) obszary zainteresowań językoznawczych i c) uzasadnienie wyboru Uniwersytetu Wrocławskiego
5.Aktualny życiorys napisany po angielsku

Master programme in linguistics at the University of Wrocław Empirical and Theoretical Linguistics (ETHEL)

Admission criteria:

1. A Bachelor degree or equivalent in one of the following areas:

a) Linguistics/Theoretical Linguistics/Computational Linguistics/Psycholinguistics

b) English or related studies (however with a specialization/Bachelor thesis or Bachelor exam in Linguistics)

c) Psychology

d) Mathematics/Computer Science

2. The diploma degree cannot be lower than A/B+ (“very good”, “plus good”)
3. Proficiency in English (for non-native speakers) (level C1+)
4. A letter of intent written in English The applicants should write at most two pages (A4, Times New Roman, 12pt, single space), focusing on: a) their reasons for choosing this programme, b) their areas of interest in Linguistics, and c) the reasons for choosing the University of Wrocław.
5. A current Curriculum Vitae, written in English