Praktyki tłumaczeniowe

INFORMACJE O PRAKTYKACH TŁUMACZENIOWYCH

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

KOORDYNATOR PRAKTYK:

Koordynatorem praktyk tłumaczeniowych jest Marcin Walczyński (Zakład Translatoryki IFA UWr).

Kontakt:

REGULACJE PRAWNE:

 • Zarządzenie Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 25.07.2013 r. (link)
 • Zarządzenie nr 100/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 06.08.2015 r. (link)
1. Wymiar praktyk w roku akademickim 2019/2020
 • Studenci studiów stacjonarnych trzeciego roku (dziennych): semestr 5: 30 godz. zajęciowych (30 x 45 minut)
 • Studenci studiów niestacjonarnych trzeciego roku (zaocznych): semestr 6: 18 godz. zajęciowych (30 x 45 minut)
 • Studenci studiów stacjonarnych drugiego roku (dziennych): semestr 3: 30 godz. zajęciowych (30 x 45 minut)
2. Miejsce odbywania praktyk

Studenci mogą (i są do tego zachęcani) odbyć praktyki w dowolnie wybranym przez siebie biurze tłumaczeniowym lub innej instytucji, w której tłumaczenia stanowią jedną z form działalności. Do form działalności może być również zaliczone tłumaczenie dokumentów zdalnie, tzn. gdy student kontaktuje się z biurem, uzyskuje od niego zlecenia i przekazuje wykonane tłumaczenia za pośrednictwem Internetu. W każdym przypadku student musi zakupić polisy ubezpieczeniowe (NNW i OC).

Osoby pracujące lub odbywające wolontariat, które w ramach swoich obowiązków zawodowych wykonują tłumaczenia lub inną pracę związaną z użyciem języka angielskiego (ale nie jego nauczaniem) mogą uzyskać ocenę z praktyk na podstawie zaświadczenia wystawionego od pracodawcy o zakresie obowiązków studenta i realizacji efektów kształcenia na odpowiednim formularzu dla studiów licencjackich bądź magisterskich.

3.  Całość postępowania przed praktykami, w czasie ich trwania oraz po ich zakończeniu reguluje Regulamin praktyki tłumaczeniowej (Załącznik 1)

4.
Aby uzyskać wydruk umowy, deklaracji oraz skierowania, należy opiekunowi praktyki z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przesłać na adres email formularz rejestracji praktyk (Załącznik 2), który zawiera następujące dane:
 • Nazwa instytucji, gdzie student będzie odbywać praktyki wraz z nazwą anglojęzyczną
 • Adres firmy
 • NIP firmy
 • Okres praktyki (od-do)
 • Imię, nazwisko i funkcję osoby, która będzie podpisywać umowę z ramienia instytucji

Opiekun zarejestruje praktyki poprzez wprowadzenie odpowiednich danych do systemu USOS oraz wygeneruje dla studenta umowę w 2 egzemplarzach, deklarację oraz skierowanie.

5. Sylabusy przedmiotu: dla 3 roku studiów licencjackich oraz dla 2 roku studiów magisterskich

Przed przystąpieniem do realizacji praktyki należy zapoznać się z sylabusami praktyk tłumaczeniowych umieszczonymi w systemie USOS,

aby wiedzieć, jakie efekty kształcenia powinny być zrealizowane w ramach praktyki.

6. Ubezpieczenie

Niezależnie od trybu odbywania praktyki (zdalny lub stacjonarny), wszyscy studenci mają obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas trwania praktyki.

Studenci, którzy zaliczają pracę zawodową lub wolontariat na poczet praktyk nie mają obowiązku ubezpieczenia, ponieważ zakłada się, że są oni ubezpieczeni w swoim miejscu pracy/wolontariatu.

7. Kroki postępowania:
 1. Student zapoznaje się z Regulaminem praktyki tłumaczeniowej (Załącznik 1).
 2. Student znajduje miejsce, gdzie odbędzie praktykę tłumaczeniową
 3. Student przesyła opiekunowi praktyki drogą elektroniczną formularz rejestracji praktyk (Załącznik 2) z danymi, o których mowa w punkcie 4.
 4. Student odbiera od opiekuna umowę w 2 egzemplarzach, skierowanie oraz deklarację, przedstawiając jednocześnie do akceptacji program praktyk (Załącznik 3) i polisy ubezpieczeniowe.
 5. Student odbywa praktyki.
 6. Student przedkłada opiekunowi kompletną dokumentację (patrz punkt 8): deklarację, umowę podpisaną przez przedstawiciela instytucji, w której student odbywał praktyki, polisy ubezpieczeniowe, wypełnione kompletnie zaświadczenie wraz ze sprawozdaniem i próbkami tłumaczeń (Załącznik 4).
 7. Student otrzymuje zaliczenie praktyk na ocenę, a wpis do systemu USOS dokonywany jest w czasie sesji.
8. Kompletna dokumentacja praktyk do przedłożenia po zakończeniu praktyk obejmuje:
 1. Podpisana deklaracja, wygenerowana przez opiekuna praktyki z systemu USOS [wygenerowana przez koordynatora praktyk z systemu USOS]
 2. Polisa OC i NNW od ubezpieczyciela
 3. Podpisana umowa [wygenerowana przez koordynatora praktyk z systemu USOS]
 4. Program praktyki, zaakceptowany przez opiekuna praktyki (Załącznik 3)
 5. Zaświadczenie o odbyciu praktyki wraz ze sprawozdaniem i załącznikami (4 próbkami tłumaczeń, podpisanych i opieczętowanych przez opiekuna praktyk w miejscu praktyk) (Załącznik 4) albo Zaświadczenie o zakresie obowiązków i realizacji efektów kształcenia (dla osób ubiegających się o zaliczenie pracy zawodowej lub wolontariatu na poczet praktyki) (Załącznik 5a (dla studiów licencjackich) lub Załącznik 5b (dla studiów magisterskich)). Wobec powyższego, osoby zaliczające pracę zawodową lub wolontariat na poczet praktyk tłumaczeniowych nie składają zaświadczenia wraz ze sprawozdaniem.

ZAŁĄCZNIKI

 

UWAGA: WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO!!!


Oferta praktyk - Civil Military Aeromixer.pdf