Praktyki pedagogiczne

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki:
1. Kompetencje nauczycielskie praktykanta w zakresie sprawnego prowadzenia lekcji
2. Szkolną kartę zaliczenia praktyki pedagogicznej.
Wzory dokumentów 1 i 2 znajdują się w załączniku 1 (od str. 32)

3. Szczegółowy harmonogram realizacji praktyki przedmiotowej (dydaktycznej) (Załącznik 8)

4. Dwa arkusze refleksyjne wypełnione po obserwowaniu wybranych lekcji prowadzonych przez Nauczyciela Opiekuna (Załącznik 2)

5. 4 scenariusze lekcji (Załącznik 3) podpisane przez Studenta i Nauczyciela Opiekuna wraz z krótkim komentarzem napisanym przez Nauczyciela Opiekuna oraz materiałami wykorzystywanymi podczas lekcji.

6. 4 refleksje Studenta pisane bezpośrednio po tych samych wybranych 4 lekcjach - Zalącznik 3

7. Dokumentacja prowadzona przez Nauczyciela Opiekuna na podstawie obserwacji studenta:

1) 2 arkusze obserwacyjne (Lesson observation Checklist) – wypełnione przez Nauczyciela Opiekuna (najlepiej - jeden w pierwszym tygodniu nauczania, drugi – w ostatnim tygodniu nauczania) – Załącznik 4

2) min. 2 dowolnie wybrane arkusze obserwacyjne wypełnione przez Nauczyciela Opiekuna lub innego obserwatora (innego studenta) podczas obserwowania lekcji wybranych do zaprezentowania w portfolio – Załącznik 5

8. Końcowe sprawozdanie z praktyki – (refleksja po zakończeniu praktyk - tekst ciągły)

 Dokumenty opcyjne

 1. Kopie przeprowadzonych sprawdzianów
 2. Inne arkusze obserwacyjne
 3. Ankiety wypełnione przez uczniów po zakończeniu praktyki (Załącznik 6)

Rozpoczynając praktyki Student zobowiązany jest przekazać Nauczycielowi Opiekunowi list od Opiekuna praktyki z ramienia IFA (Załącznik 7).

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr Nr 115/2013 w sprawie organizacji praktyk z dnia 25.lipca 2013r o ostatecznej ocenie z praktyk pedagogicznych decyduje opiekun praktyk na podstawie dokumentacji  przedłożonej przez studenta po jej zakończeniu.

Pełną dokumentację należy złożyć w wyznaczonym przez opiekuna terminie nie później niż dwa miesiące po odbytych praktykach. Terminy składania dokumentacji będę ogłaszane na bieżąco po zakończeniu praktyk.  

Zwolnienie z praktyk pedagogicznych

Osoby pracujące w charakterze nauczyciela jezyka obcego w szkole publicznej oraz absolwenci NKJO mogą zostać zwolnieni z praktyk pedagogicznych. Aby tak się stało, należy w terminie wyznaczonym przez Opiekuna Praktyk Pedagogicznych IFA UWr (odpowiednio wcześnie PRZED mającymi się odbyć najbliższymi praktykami pedagogicznymi) złożyć podanie u Dziekan(a) WF UWr. Podanie musi zostać zaopiniowane przez Opiekuna Praktyk na podstawie przedłożonych dokumentów (kopii indeksu/suplementu z NKJO; umowa o pracę ze szkoły) zanim zostanie złożone u Dziekan(a). 

Opiekun praktyk pedagogicznych
Od 01.10.2018r funkcję Opiekuna Praktyk Pedagogicznych IFA UWr pełni dr Anna Klimas
pokój 213

Załączniki:

 1. Zarządzenie 108_2019_przygotowanie do zawodu nauczyciela
 2. Arkusz refleksji po obserwowanej lekcji
 3. Konspekt lekcji i refleksja
 4. Lesson observation checklist
 5. Arkusze obserwacyjne do wyboru
 6. Ankieta dla uczniów
 7. List od opiekuna praktyk pedagogicznych IFA UWr
 8. Przykładowy harmonogram realizacji praktyki przedmiotowej