Praktyki tłumaczeniowe

INFORMACJE O PRAKTYCE TŁUMACZENIOWEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

KOORDYNATOR PRAKTYKI:

Koordynatorem praktyki tłumaczeniowej w roku akademickim 2016/2017 jest Marcin Walczyński (Zakład Translatoryki IFA UWr).

Kontakt:

Konsultacje dla studentów odbywających praktyki: gabinet 112 (po wcześniejszym umówieniu się)

 • wtorki, 16.30-17.30
REGULACJE PRAWNE:
 • Zarządzenie Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 25.07.2013 r. (link)
 • Zarządzenie nr 100/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 06.08.2015 r. (link)

1. Wymiar praktyk w roku akademickim 2016/2017

STUDIA LICENCJACKIE

 • Studenci studiów stacjonarnych trzeciego roku (dziennych): semestr 5: 30 h
 • Studenci studiów niestacjonarnych trzeciego roku (zaocznych): semestr 6: 18 h

STUDIA MAGISTERSKIE

 • Studenci studiów stacjonarnych drugiego roku (dziennych): semestr 3: 30 h

2. Miejsce odbywania praktyk

Studenci mogą (i są do tego zachęcani) odbyć praktyki w dowolnie wybranym przez siebie biurze tłumaczeniowym lub innej instytucji, w której tłumaczenia stanowią jedną z form działalności. Do form działalności może być również zaliczone tłumaczenie dokumentów zdalnie, tzn. gdy student kontaktuje się z biurem, uzyskuje od niego zlecenia i przekazuje wykonane tłumaczenia za pośrednictwem Internetu.

Osoby pracujące, które w ramach swoich obowiązków zawodowych wykonują tłumaczenia, mogą uzyskać ocenę z praktyk na podstawie zaświadczenia wystawionego od pracodawcy o zakresie obowiązków studenta i realizacji efektów kształcenia na odpowiednim FORMULARZU dla studiów licencjackich bądź magisterskich.

3. Całość postępowania przed praktykami, w czasie ich trwania oraz po ich zakończeniu reguluje REGULAMIN PRAKTYKI TŁUMACZENIOWEJ

4. Aby uzyskać wydruk umowy, deklaracji oraz skierowania, należy opiekunowi praktyki z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przesłać na adres email wypełniony FORMULARZ REJESTRACJI PRAKTYK.

Opiekun zarejestruje praktyki, poprzez wprowadzenie odpowiednich danych do systemu USOS oraz wygeneruje dla studenta umowę w 2 egzemplarzach oraz skierowanie.

5. Karty przedmiotu: dla 3 roku studiów licencjackich oraz dla 2 roku studiów magisterskich

Przed przystąpieniem do realizacji praktyki należy zapoznać się z kartami przedmiotów, aby wiedzieć, jakie efekty kształcenia powinny być zrealizowane w ramach praktyki.

6. Ubezpieczenie

Niezależnie od trybu odbywania praktyki (zdalny lub stacjonarny), wszyscy studenci mają obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas trwania praktyki.

7. Kroki postępowania:

 1. Student znajduje miejsce, gdzie odbędzie praktykę tłumaczeniową
 2. Student przesyła opiekunowi praktyki drogą elektroniczną FORMULARZ REJESTRACJI PRAKTYK
 3. Student odbiera od opiekuna umowę w 2 egzemplarzach, skierowanie oraz deklarację, przedstawiając jednocześnie do akceptacji program praktyk i polisy ubezpieczeniowe
 4. Student odbywa praktyki
 5. Student przedkłada opiekunowi kompletną dokumentację (patrz punkt 8): deklarację, umowę podpisaną przez przedstawiciela instytucji, w której student odbywał praktyki, polisy ubezpieczeniowe, zaświadczenie wraz ze sprawozdaniem i próbkami tłumaczeń
 6. Student otrzymuje wpis do indeksu, a wpis do systemu USOS dokonywany jest w czasie sesji

8. Kompletna dokumentacja praktyk obejmuje:

 1. Podpisana deklaracja, wygenerowana przez opiekuna praktyki z systemu USOS
 2. Polisa OC i NNW od ubezpieczyciela
 3. Podpisana umowa, wygenerowana przez opiekuna praktyki z systemu USOS
 4. Program praktyki, zaakceptowany przez opiekuna praktyki
 5. Zaświadczenie o odbyciu praktyki wraz ze sprawozdaniem i załącznikami (tłumaczeniami)
 6. Zaświadczenie o zakresie obowiązków i realizacji efektów kształcenia (dla osób ubiegających się o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki) - studia licencjackie, studia magisterskie

UWAGA: WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO!!!